Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky používání stránek www.MyDuoTraining.com

 Platné a účinné od 8. 10.2015


 I. Provozovatel

 Provozovatelem internetových stránek www.MyDuoTraining.com je společnost DuoTesting s.r.o. (dále jen jako „Provozovatel“), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek.

 

II. Obsah webových stránek

 1) Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti DuoTesting s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, poskytujeme neexkluzivní, nepřenosné a omezené právo přístupu, zobrazení a použití těchto webových stránek a tam uvedených materiálů pouze pro osobní nebo firemní nekomerční užití, za předpokladu plného souhlasu s podmínkami.

 2) Žádnou část obsahu ani obsah těchto webových stránek jako celek nelze jakkoli měnit, distribuovat, publikovat, upravovat, přenášet, dále užívat a umísťovat, poskytovat jiným osobám, ani obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti DuoTesting s.r.o.

 3) Není-li uvedeno jinak, veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy České republiky.

 

III. Přesnost a aktuálnost obsahu

 1) Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby webové stránky obsahovaly přesné, úplné a aktuální údaje a informace. Neposkytuje však v tomto ohledu žádné záruky ani prohlášení. Upozorňuje, že webové stránky mohou obsahovat nesprávné a neúplné údaje či chyby, které budou opraveny, jakmile je provozovatel odhalí.

 2) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí v obsahu těchto webových stránek. Stránky jsou aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky kdykoli a bez jakéhokoli upozornění aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat či jinak měnit údaje obsažené na stránkách.

 3) Provozovatel není odpovědný za žádné informace, odkazy či dokumenty uveřejněné nebo zpřístupněné na webových stránkách třetích osob, což se vztahuje i na webové stránky, 

na které můžete přejít z těchto webových stránek, neodpovídá za vlastníky či provozovatele těchto externích webových stránek ani za způsob, jakým nakládají s osobními údaji uživatelů.

 

IV. Vyloučení odpovědnosti

 1) Užívání a prohlížení stránek www.MyDuoTraining.com je na Vaše nebezpečí. Provozovatel nenese v žádném případě jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné či jiné následné škody způsobené použitím těchto webových stránek.

 2) Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek www.MyDuoTraining.com a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nemožnosti využívání jejich obsahu.

 3) Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách www.MyDuoTraining.com. Společnost DuoTesting s.r.o. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. 

4) Společnost DuoTesting s.r.o. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na stránkách www.MyDuoTraining.com.

 

V. Platební podmínky

 1) Produkty webové stránky MyDuoTraining.com lze pořídit za úplatu, dle aktuálních cen zveřejněných na webových stránkách nebo za cenu smluvní, která je výsledkem dohody mezi Provozovatelem a Uživatelem.

 2) Platbu lze provést následujícími způsoby:

a) převodem z účtu Uživatele na účet Provozovatele

b) prostřednictvím platební brány GoPay

c) prostřednictvím platební brány PayPal

d) dalším způsobem po dohodě s Provozovatelem

 3) V případě, že se po zadání objednávky na základě vážného důvodu rozhodnete, že ji nechcete uhradit, můžete nás požádat prostřednictvím e-mailu o zrušení této objednávky.

 4) Vaše platba vám bude vrácena na bankovní účet, z kterého jste platbu původně provedli, do 5 pracovních dnů po obdržení žádosti o zrušení objednávky.

  

VI. Zrušení registrace uživatelů

 Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet, který slouží či byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného či bezúplatného jinému uživateli, slouží k páchání či napomáhání k páchání trestné činnosti či aktivity, která, je v rozporu s obecně uznávanými etickými či morálními pravidly společnosti či jehož uživatel se svým jednání pokusil narušit stabilitu a chod provozovatelem poskytovaných služeb.

 

VII. Ochrana dat a osobních údajů

 1) V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na stránkách www.MyDuoTraining.com mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). 

2) Společnost DuoTesting s.r.o. jako provozovatel stránek www.MyDuoTraining.com si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Společnost DuoTesting s.r.o. chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

3) Společnost DuoTesting s.r.o. má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům.

4) Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností DuoTesting s.r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

5) Společnost DuoTesting s.r.o. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

6) Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.


VIII. Ostatní ustanovení

 1) Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz či celistvost těchto webových stránek.

2) Provozovatel si vyhrazuje právo změny podmínek, a to i bez předchozího upozornění, přístupem ke stránkám a jejich prohlížením uživatel s podmínkami a jejich změnami bezvýhradně souhlasí.

 

IX. Platnost a účinnost

 Podmínky užívání stránek www.MyDuoTraining.com byly zveřejněny 8. 10. 2015 a od tohoto data jsou platné a účinné.