Jazyky


jazyky


Přídavná jména a příslovce

Po přídavných jménech sáhnete zejména, když budete chtít něco trochu více popsat. Budou se vám ale také hodit, když budete chtít něco srovnat, což znamená, že přídavná jména jsou potřebná a důležitá. Pod tímto textem naleznete tabulku se základní slovní zásobou, se kterou určitě dokážete někoho nebo něco popsat

Read moreBudoucí čas průběhový

Budoucí čas průběhový  popisovat děje, které probíhají v nějaký či po nějaký časový okamžik v budoucnu. Budoucí čas průběhový se tedy používá tam, kde přesně víme, v jakou dobu bude děj probíhat. Zároveň se budoucí čas průběhový používá také v případech, kdy chceme zdůraznit, že děj v budoucnosti bude probíhat po určitou dobu

Read morePodmínková souvětí (kondicionály)

Podmínková souvětí (kondicionály) - První a druhý kondicionál Conditionals - First and second conditionals

Podmínkové souvětí se skládá ze dvou vět: podmínkové vedlejší věty uvedené spojkou „if“ (if clause) a hlavní věty (main clause).

Pokud souvětí začíná hlavní větou za níž následuje „if“ a vedlejší věta, neoddělujeme je čárkou. Pokud ale naopak začíná souvětí na „if“, musí být hlavní věta od vedlejší oddělena čárkou.

Podmínka může být buď skutečná (tedy reálná v současnosti nebo budoucnosti) nebo nes

Read moreSpojky a předložky

Spojky Conjunctions

Spojky jsou slova, která spojují slova, věty, fráze nebo souvětí.

Spojky souřadící (for, and, nor, but, or, yet, so)

Korelační spojkové dvojice (both...and, either...or, neither...nor, not only...but also)

Spojky podřadící (after, although, because, if)

Read moreAnglická gramatika - členy

V angličtině existují 3 členy: a, an a the.

Členy se dělí na dva typy: neurčitý (indefinite) a (popř. an) a určitý (definite) the. Je třeba vědět, kdy a jaký člen použít.

Read more